Avís Legal

L’accés a la Web ubicada a la direcció URL: www.emprendedorXXI.com o la que la substitueixi en el futur (a partir d’ara “El Portal”) i la consulta de la informació continguda a la mateixa,  així com, en el seu cas, la contractació a través d’aquesta Web i/o ús dels serveis, gratuïts o de pagament, que s’ofereixin des de la mateixa, comporta l’acceptació per part de l’usuari dels termes i condicions previstos en el present Avis legal, pel que recomanen que llegeixi atentament el seu contingut.

Vigència de l’Avís Legal

CAIXA EMPRENEDORXXI, S.A., domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, número 621, Torre I, amb NIF A63495550, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 43.533, Folio 133, Hoja número B-282.414, és l’entitat titular i gestora del Portal (a partir d’ara “Titular del portal”).

El Titular del Portal es reserva el dret a modificar les condicions previstes en aquest Avís Legal en qualsevol moment, en qualsevol cas, entrarà en vigor des de la seva publicació i seran aplicables des d’aquesta data.

Excepte que expressament s’indiqui el contrari, els continguts del Portal i, en especial, les referències relatives a recursos, eines i serveis, no constitueixen oferta vinculant. El titular del Portal es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així como a impedir, restringir, suspendre l’accés al mateix de forma temporal o permanent.

En cap cas es podrà entendre que la posada a disposició de serveis, informacions, recursos i/o eines de qualsevol classe des del Portal, constitueix algun tipus de prestació de serveis, oferta comercial i/o relació contractual amb el titular de Portal, o que de qualsevol altra manera, genera obligacions a càrrec del mateix, excepte que expressament s’especifiqui el contrari.

Definicions:

Als efectes del previst en aquest Avís Legal s’entendrà per:

Usuari: Qualsevol persona que visiti el Portal.

Emprenedor: Persona física o jurídica que vulgui crear, desenvolupar o consolidar projectes o iniciatives de negocio, investigació o innovació, que es registra en el Portal amb la finalitat de fer ús dels recursos, eines i serveis de qualsevol classe als que es pugui accedir des de l mateix, per la realització o desenvolupament d’un projecte propi o per assessorar-se sobre qualsevol dels aspectes vinculats al mateix

Inversor: Persona física o jurídica registrada en el Portal interessada en promoure o participar en el finançament de projectes d’Emprenedors en diferents sectors d’activitat.

Expert: Persona física o jurídica registrada en el Portal dotada d’experiència i continguts que puguin resultar d’utilitat per un Emprenedor i vulguin facilitar aquests coneixements ja sigui mitjançant la posada en marxa de nous projectes, la aportació de continguts al Portal i/o la prestació d’assistència i assessorament a Emprenedors -online o per qualsevol altre mitjà.

Entitat Col·laboradora: Entitat amb personalitat jurídica pròpia que, sense tenir la qualificació d’inversor o expert, aporta al portal tot tipus de continguts així com ofertes formatives o informatives en determinats àmbits, en col·laboració amb el titular del Portal.

En tot cas, quan qualsevol persona que col·labori en la aportació de continguts al Portal, estigui oferent un producte o servei a través del mateix, haurà d’indicar-ho expressament, eximent al titulat del Portal de qualsevol responsabilitat derivada del compliment o incompliment de les obligacions que contragui, així com de la responsabilitat derivada de qualsevol infracció en que pogués incórrer en virtut de normes relatives a Publicitat, Propietat Intel·lectual i Industrial, Competència Deslleial, Protecció de Dades Personals, Protecció de Consumidors i Usuaris, o de qualsevol altra índole.

En especial, no s’entendrà que la gestió del Portal pels seu titular comporta la participació i/o vinculació d’aquest últim  -en qualitat de part- en les relacions contractuals i/o comercials o de qualsevol índole que, en el seu cas, es puguin establir entre Usuaris ni per tan, aquest titular, serà responsable sota cap concepte de les obligacions que es derivin de les mencionades relacions. A aquests efectes, s’entendrà que qualsevol usuari actua independentment i autònomament en les seves relacions amb els altres usuaris del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

Els continguts de les pàgines que comprenen el Portal, inclouen o poden incloure textos, documents, obres multimèdia, fotografies, dibuixos, logotips, marques, noms comercials, noms de dominis d’internet o altres signes distintius protegits pels drets de propietat intel·lectual  o drets d’imatge, dels que són titulars o legitimes llicenciatures,el el titular del portal o les persones físiques o jurídiques que participen en la aportació de continguts al mateix, o que autoritzen el seu ús a tal fi, ja siguin emprenedors, experts, inversors, entitats col·laboradores o usuaris.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, posada a disposició o comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius, sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’ incompliment  d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant, per compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per a l’ús personal, sense que això signifiqui una autorització 0o llicència sobre el drets de propietat intel·lectual del portal o dels tercers abans referits. En especial, l’Usuari no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment cap d’aquests elements, ni en general, infringir cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial del titular del Portal o tercers.

A més del anterior, els continguts del  Portal i en especial aquelles invencions les característiques de les quals estiguin ressenyades al Portal i/o formen part dels projectes promoguts per Caixa Emprendedor XXI, poden estar emparats per drets de propietat industrial i/o protegits com a patents, models d’utilitat, marques registrades, noms comercials i/o ròtols d’establiment, encara que aquesta circumstància no es mencioni expressament, quedant prohibida qualsevol modalitat d’explotació dels mateixos, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol suport i mitja, excepte que sigui autoritzada expressament pel seu titular.

Excepte en els casos que expressament autoritzi el titular del Portal, queda prohibit, establir aliances, hipervincles o links, entre portals o llocs webs de tercers i el Portal, així com presentar les pàgines Web del Portal o la informació continguda en elles sota frames o macros, signes distintius, denominacions socials o comercials de tercers, que, de qualsevol altra forma s’associïn a la imatge o nom comercial del titular del Portal, podent induir a error, confusió o engany.

En tot cas, quan qualsevol persona que col·labori a la aportació de continguts al Portal estigui oferent un producte o servei a través del mateix, haurà d’indicar-ho expressament, eximent al titular del Portal de qualsevol responsabilitat derivada del compliment o incompliment les obligacions que contragui, així como de responsabilitat derivada de qualsevol infracció en que pogués incórrer en virtut de normes relatives a Publicitat, Propietat Intel·lectual i Industrial, Competència Deslleial, Protecció de Dades Personals, Protecció de Consumidors i Usuaris, o de qualsevol altra índole.

El titular del Portal no atorga garantia alguna sobre la exactitud, licitud i/o legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del Portal quan no hagin estat elaborats per ell o no sigui titular dels mateixos.

Responsabilitats:

El titular del Portal no és responsable (i) de la informació i demés continguts integrats en espais o pàgines Web de tercers accessibles des del Portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, (ii) de la d’aquelles de les que s’accedeixi al portal mitjançant aquests mitjans, (iii) de la informació i continguts de qualsevol pàgina Web de tercers que es presenten sota la aparença o signes distintius del titular del Portal o llicenciats a aquest per tercers.

El titular del Portal no és responsable de la informació, continguts de tot tipus, productes i/o serveis ofertats i/o prestats a través del Portal per terceres persones i en especial, dels danys i perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, puguin produir-se per:

  1. Pressa de decisions basades en la informació accessible des del portal o continguda;
  2. Veracitat, exactitud, idoneïtat i suficiència de la informació facilitada des del Portal als Usuaris;
  3. Infracció o lesions per part dels Usuaris d’interessos legítims i/o drets de propietat intel·lectual i industrial (en especial, aquells que poguessin correspondre a Usuaris que col·laboren en la aportació de continguts al Portal), realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
  4. Infracció de les obligacions que en el seu cas li sigui d’aplicació en funció de la seva activitat, ja sigui les previstes per la llei en matèria de serveis de la societat de la informació, condicions generals de contractació, defensa de consumidores i usuaris, etc;
  5. Incompliment de la legislació en matèria de protecció de dades; d’obligacions relatives al secret professional, als drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones;
  6. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics, o ús indegut o inadequat de les pàgines Web del Portal.
  7. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix i
  8. En general l’ incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulti de l’aplicació.

Així mateix el titular del Portal no és responsable del contingut ni de les manifestacions que es poden efectuar en qualsevol fòrum o debat accessible des del Portal, assumint en exclusiva l’Usuari les conseqüències de qualsevol manifestació que el mateix pugui realitzar el contingut del qual sigui il·legal, difamant o immoral. Sense prejudici de la impossibilitat de controlar a priori les manifestacions que en aquests mitjans puguin realitzar-se, el titular del Portal es reserva el dret d’impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari que introdueixi en el portal continguts contraris a la llei, a la moral o l’orde públic, reservant-se així mateix el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes. El titular del Portal no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el Portal, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per circumstàncies alienes al seu control.

Partners Grup CaixaBank
Imagin Agrobank CaixaBank Banca Privada CaixaBank Negocios CaixaBank Empresas CaixaBank Séniors MicroBank CaixaBank Dualiza Payments and Consumer VidaCaixa CaixaBank TECH
Organitzadors territorials / Col·laboradors

PREMIS EMPRÈNXXI | Caixa Emprendedor XXI