Condicions d’accés

Les presents condicions (les “Condicions”) regiran, amb caràcter general, el registre d’usuaris al Portal i els termes d’accés i ús dels recursos, eines i/o serveis continguts en el mateix. Podran accedir al registre d’usuaris aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin beneficiar-se dels productes i serveis exclusius per a Usuaris Registrats tal i com aquest concepte es defineix en les presents condicions.

Caixa EmprendedorXXI, S.A.es reserva el dret a modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Per això recomanem que consulti periòdicament el seu contingut. Caixa EmprendedorXXI, S.A. publicarà en aquest Portal, amb anticipació suficient, la data d’entrada en vigor i el text de les noves condicions, entenent que aquesta publicació tindrà efectes de notificació. Excepte que expressament s’indiqui el contrari, les modificacions que s’efectuïn sobre les condicions, no tindran efectes retroactius.

Registre al Portal

Si l’Usuari volgués accedir a aquells productes i serveis per als que el Portal expressament requereix de previ registres, haurà de complimentar el formulari de registre accessible des de l’enllaç, ja sigui en compte propi o per compte de la persona jurídica a qui representi.

Els serveis, productes, recursos i eines que el Portal posa a disposició dels Usuaris Registrats seran accessibles conforme als requisits establerts en les presents Condicions, amb plena subjecció al que el particular disposa la normativa legal aplicable.

Procediment de Registre

Una vegada complimentat el formulari d’inscripció abans referit i rebut pel Titular del Portal els documents que, en el seu cas, puguin sol·licitar-se en aquest formulari, si -a criteri del Titular del Portal- compleix amb tots els requisits necessaris, la persona física o jurídica les dades de la quan vostè hagi introduir, quedarà inscrita com a Usuari Registrat del Portal, amb subjecció a les presents Condicions. En cas d’actuar per compte de persona jurídica, vostè adquirirà la condició d’Usuari Autoritzat. L’Usuari Registrat podrà actuar a través de diversos Usuaris Autoritzats, si bé, serà precís que cada un d’ells s’inscrigui en nom propi, i s’entendrà a tots els efectes, que cada un d’ells accedeix i utilitza el Portal en nom propi, valent-se de les seves pròpies claus i contrasenyes.

Vostè i, en el seu cas, la societat per compte de la qual actuï. Serà donada de alta, en qualitat d’Usuari registrat o autoritzat, i a tal efecte, elegirà un codi identificador d’usuari i una clau d’accés o contrasenya que li permeti accedir i utilitzar els recursos, eines i/o serveis del Portal. En cap cas podrà escollir una clau d’accés i/o contrasenya ja registrats, ni paraules o expressions malsonants, injurioses, coincidents amb marques, noms comercials, ròtols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, o de qualsevol altre nom o expressió per a la qual utilització no estigui prèviament autoritzat o siguin contraris a la llei, a la moral o les bones costums.

De igual manera, el Titular del Portal no serà en cap cas responsable de les conseqüències que es derivin per a tercers i/o per a altres Usuaris Registrats de l’actuació fraudulenta d’un Usuari Autoritzat per compte i representació d’un Usuari Registrat ni dels contactes i relacions –comercials, contractuals o de qualsevol altra índole- que s’estableixin per part d’aquell amb altres usuaris.

Vostè, i/o en el seu cas, la societat per compte la qual actuï com a usuari autoritzat, es compromet a mantenir en secret la seva clau d’accés o contrasenya, prenent les precaucions necessàries per evitar que sigui conegut per tercers. Si vostè té la sospita o seguretat de que algun tercer coneix el seu codi d’accés, hauria de canviar-lo d’immediat i notificar els fets al Titular del Portal. Si no pogués canviar-ho, notificarà urgentment al Titular del Portal per a que aquest adopti les mesures necessàries. El Titular del Portal no serà responsable dels danys o prejudicis que puguin causar a l’Usuari la no comunicació o notificació d’aquestes circumstàncies. L’usuari assumeix i respondrà davant del Titular del Portal de les conseqüències que se derivin de l’accés i utilització del Portal per terceres persones que s’identifiquin mitjançant el codi identificador i clau d’accés o contrasenya de l’Usuari.

El Titular del Portal no serà responsable per suspendre o interrompre l’accés d’un Usuari en ús de claus no operatives per causes alienes al seu control, o quan es desitgi l’accés a espais reservats a Usuaris que tinguessin adquirit un rol diferent a l’assignat al formulari d’inscripció.

L’Usuari es compromet a comunicar al Titular del Portal qualsevol modificació sobre les dades consignades en el formulari, així com a corregir o actualitzar les seves dades quan aquests hagin de ser rectificats o actualitzats.

Confidencialitat i Protecció de Dades

Es garantirà la confidencialitat de les candidatures presentades durant tot el procés. En qualsevol cas, se’n podran difondre les característiques generals i, en el seu moment, el nom dels projectes guanyadors, el seu logotip, activitat i principals assoliments així com les persones que integren l’equip promotor.

Caixa EmprendedorXXI S.A.U. informa que:

  1. Per a la gestió dels Premis no es tindrà accés a dades de caràcter personal, a excepció de les Dades de Contacte de les empreses candidates als Premis, segons es defineixen en l'apartat següent.
  2. Dades dels representants de les persones jurídiques. Les dades dels representants, empleats o altres persones físiques que actuïn en nom o per compte de les empreses candidates i que siguin facilitats per aquestes a Caixa EmprendedorXXI S.A.O. (això és, dades de contacte professional, càrrec exercit en l'entitat/empresa i, en el seu cas, poders per a actuar en el seu nom i representació - les “Dades de Contacte”), seran tractats sobre la base de l'interès legítim de Caixa EmprendedorXXI amb la finalitat de mantenir relacions amb la persona jurídica a la qual presten serveis, tal com es recull en l'article 19 de la Llei orgànica 3/18, de Protecció de Dades (LOPD). En particular, seran tractats amb la finalitat de gestionar les presents bases, que podrà incloure la comunicació d'aquestes dades als Comitès Tècnics i al Jurat, segons es defineixen en les presenti bases, i a les entitats organitzadores i co-atorgants dels Premis, amb la finalitat de poder analitzar i avaluar les candidatures presentades, així com, en el seu cas, per a complir amb les obligacions normatives imposades a Caixa EmprendedorXXI S.A.O. durant la vigència d'aquests.
  3. Caixa EmprendedorXXI, com a filial del Grup CaixaBank, podrà compartir la informació obtinguda de les empreses participants amb CaixaBank S.A, amb la finalitat d'analitzar la informació aportada pels participants en el marc dels Premis EmprènXXI i adequar la seva oferta comercial de productes i serveis a l'ecosistema emprenedor.
  4. Caixa EmprendedorXXI S.A.U. col·labora amb escoles de negoci i universitats en la generació de coneixement rellevant sobre l’estat i l’evolució de les iniciatives emprenedores amb alt potencial de creixement a Espanya, a partir de la informació generada a través dels Premis EmprènXXI. Amb aquesta finalitat, Caixa EmprendedorXXI S.A. cedeix dades únicament per a fins d’investigació, la publicació de resultats agregats i anònims, i excloent la informació de caràcter personal.
  5. El titular de les dades pot exercir els seus drets d’acord amb la normativa d’aplicació, juntament amb una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat (DNI o Cartão do Cidadão) a la següent adreça electrònica: emprendedorxxi@caixabank.com. Així mateix, podrà dirigir les reclamacions derivades del tractament de les seves dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
  6. Finalment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Caixa EmprenedorXXI S.A.U. a través de: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

S’informa també a l’Usuari que el Titular del Portal podrà enviar al seu ordenador un fitxer (“cookie”) que s’instal·larà automàticament, i que permetrà al Titular del Portal personalitzar les seves preferències, amb l’objectiu de facilitar l’ús de les eines i/o recursos del Portal que siguin del seu interès. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu ordenador de forma que aquest refusi la instal·lació d’aquestes “cookies”.

Partners Grup CaixaBank
Imagin Agrobank CaixaBank Banca Privada CaixaBank Negocios CaixaBank Empresas CaixaBank Séniors MicroBank CaixaBank Dualiza Payments and Consumer VidaCaixa CaixaBank TECH
Organitzadors territorials / Col·laboradors

PREMIS EMPRÈNXXI | Caixa Emprendedor XXI