19. Hi ha alguna incompatibilitat per haver guanyat qualsevol altre premi?

No, cap incompatibilitat.