Bases de Participació

1. Preàmbul

Les empreses innovadores joves, amb ambició i potencial de creixement, són clau per al desenvolupament econòmic i social dels territoris. La seva contribució no es limita solament a la generació de riquesa i ocupació, sinó també a la creació de coneixement i al desenvolupament de tecnologia i solucions per als nous reptes i necessitats de la societat.

Aquestes joves empreses innovadores afronten grans desafiaments vinculats al desenvolupament del producte, del negoci i a l’accés al mercat en les seves etapes inicials. Per a fer-los front necessiten no sols finançament especialitzat, sinó també un acompanyament expert que els ajudi a desenvolupar el seu potencial i millorar la seva capacitat per a atreure inversors i clients.

Per això, des de “CaixaBank” contribuïm al desenvolupament de joves empreses innovadores amb alt potencial de creixement proporcionant-los finançament i acompanyament expert en les seves primeres etapes i en el seu creixement posterior a través de DayOne, el servei de CaixaBank per a empreses tecnològiques i inversors.

A més, a través dels Premis EmprendedorXXI identifiquem, reconeixem i acompanyem a les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement. Els Premis EmprendedorXXI pretenen ser l’impuls d’aquelles empreses que ja han fet els seus primers passos, que els permeti accelerar el seu procés de creixement i expansió global.

Des de la seva creació, en 2007, hem acompanyat a 360 empreses que han resultat guanyadores en les diferents edicions. Els Premis EmprendedorXXI han comptat també amb el suport de més de 135 entitats que s’han anat sumant a la iniciativa com co-atorgants, coorganitzadores o col·laboradores, i de més de 200 empresaris, inversors, i representants d’entitats vinculades a l’emprenedoria que han participat anualment en els 50 comitès i jurats que se celebren en tota Espanya i a Portugal.

En aquesta tretzena edició s’han creat noves categories sectorials, a fi d’impulsar aquelles àrees d’interès a fomentar per part dels co-atorgants.

2. Premis EmprenedorXXI. Convocatòria 2019

El grup CaixaBank, a través de CaixaBank DayOne, convoca la tretzena edició dels Premis EmprendedorXXI que identifiquen, reconeixen i acompanyen a les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement a Espanya i Portugal.

Els Premis EmprendedorXXI estan co-atorgats amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de l’Empresa Nacional d’Innovació S.M.E., S.A. (ENISA) a Espanya i amb el Banc BPI a Portugal, i compten amb el suport d’entitats de referència implicades en el suport al desenvolupament de les empreses innovadores.

Els Premis EmprendedorXXI busquen identificar joves empreses innovadores que, havent tingut uns primers resultats d’èxit, tenen davant sí un ambiciós pla de creixement i necessiten recursos per a dur- ho a terme.

Les empreses participants opten als següents premis:

 • Premis a les empreses amb major impacte en el seu territori. Opten a aquest premi totes les empreses d’un territori independentment del seu sector. Aquest premi està co-atorgat a Espanya amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de ENISA a Espanya i amb el Banc BPI a Portugal.
 • Premi a les empreses amb major potencial de creixement en els sectors de Agrofood, Mobility, Sènior, Impact, Health i PropTech. Les empreses participants l’activitat de les quals estigui vinculada a un d’aquests sectors opten al premi sectorial.

A més d’una dotació econòmica, les empreses guanyadores gaudiran d’un programa d’acompanyament internacional. L’organització es reserva el dret d’ampliar la dotació en espècie dels premis, mitjançant acords amb tercers col·laboradors. En aquest cas s’informarà a través de la pàgina web i les xarxes socials dels Premis EmprendedorXXI.

3. Requisits de participació

Per a presentar-se als Premis EmprendedorXXI, les empreses candidates han de complir els següents requisits:

 • Ser empreses constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A., S.L., Societats laborals, Cooperatives, Societats Civils) i tenir domicili fiscal a Espanya o Portugal.
 • Haver iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2016.
 • Els socis fundadors hauran de liderar l’empresa, ostentar un percentatge de participació majoritari i treballar principalment en ella, així com comptar amb experiència en el sector i amb vocació de crear equips.
 • El Premi Regional està dirigit a microempreses i PIMES de base tecnològica i innovadora de tots els sectors segmentats per territori.
 • El Premi Sectorial està dirigit exclusivament a microempreses i PIMES dels sectors següents:
  • AgroFood: Solucions tecnològiques relacionades amb la producció agropecuària, tecnologia i productes per a la indústria agroalimentària, la transformació i elaboració de productes agrícoles i alimentaris, per a establir una producció més eficient, efectiva, sostenible en la indústria alimentària i agrícola.
  • Health: Tecnologia aplicada a la medicina per a ajudar a la millora de la qualitat de la salut. Solucions en l’àmbit terapèutic, diagnòstic i desenvolupament de tecnologies mèdiques. E-health.
  • Senior: Tecnologia que permet a les persones majors (silver economy) una participació activa en totes les àrees de la vida social, augmentant i desenvolupant la qualitat de vida a nivell assistencial, de salut o qualsevol altre aspecte relacionat amb aquest sector de la societat.
  • Mobility: Solucions i plataformes digitals que aportin solucions per a finançament i renting de vehicles, solucions de multi-mobilitat o mobility as a service, models de subscripció, cotxe connectat/automàtic, punts de recàrrega/ energia, solucions de pagaments relacionats amb la mobilitat, mobility providers, plataforma d’usats i post- venda.
  • Prop Tech: Empreses que combinen un component tecnològic amb l’aportació de valor al món immobiliari. Solucions tecnològiques (Marketplace, BigData, Investment, Programari, Propety Management, Financing, Visual StartUps, Peer to peer, Smart Home) enfocades a la millora de qualsevol servei dins del sector immobiliari des d’activitats de compra, lloguer o venda de propietats fins a serveis de construcció o manteniment.
  • Impact: L’objectiu és proporcionar eines, serveis i mecanismes de suport en solucions innovadores basades en tecnologia que estan vinculades a finalitats socials, impacte mediambiental, desenvolupament sostenible, inserció i foment de la diversitat, etc.

El concurs està destinat a empreses base tecnològica i digital, amb un alt potencial de creixement i models de negoci escalables i innovadors, entenent-se la innovació en un sentit ampli (producte, processos, model de negoci, etc.

Queden explícitament exclosos:

 • els autònoms
 • les empreses considerades com a “grans empreses” segons la Comissió Europea, és a dir, que tinguin més de 250 empleats i que facturin més de 50 milions d’euros a l’any o el balanç general anual del qual sigui superior a 43 milions d’euros, o les empreses en les quals més del 25% del capital sigui ostentat per

Les empreses que hagin resultat premiades en edicions anteriors no poden optar al mateix guardó, però sí que poden presentar-se i competir en altres categories i als accèssits.

4. Presentació de candidatures

La presentació de candidatures als Premis es realitzarà exclusivament en línia a través de la pàgina web dels Premis EmprendedorXXI on s’habilitarà un link per a accedir a la plataforma de registre de candidatures. La pàgina web dels Premis és: http://www.emprendedorxxi.es/ca

Més concretament es deu:

 • Emplenar el formulari de sol·licitud, i
 • Adjuntar la documentació acreditativa del compliment de les bases, la resta d’informació obligatòria, així com la informació opcional que es consideri oportuna.

El període de presentació de candidatures finalitza el dimecres, 4 de desembre de 2019 a les 6.00 p. m. (tots els horaris s’indiquen en GMT+1).

L’organització es reserva el dret de modificar les dates d’obertura i tancament del període de presentació de candidatures. En aquest cas s’informarà a través de la pàgina web i de les xarxes socials dels Premis EmprenedorXXI.

5. Criteris de valoració

Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:

 • Equip: Compromís, dedicació i risc assumit per l’equip emprenedor; adequació de l’experiència/formació de l’equip a les necessitats del negoci; composició de l’equip i capacitat d’atreure talent; motivació; existència de Consells i perfil dels experts, percentatge de participació en la societat de l’equip fundador, etc.
 • Model de negoci: Cadena de valor i monetització del model de negoci; anàlisi de la competència; capacitat d’aconseguir clients; pla comercial i de màrqueting; potencial i capacitat d’internacionalització; capacitat o probabilitat de disposar dels recursos necessaris per a implementar el pla de negoci; coherència interna i històrica de les projeccions financeres, etc.
 • Ambició: Grandària i projecció de creixement del mercat accessible; escalabilitat; competència existent i esperable; concentració de clients; ambició i solidesa de les projeccions de vendes; marge brut esperable; generació de llocs de treball, etc.
 • Innovació: Grau d’innovació del producte o servei; anàlisi adequada de les necessitats del client; avantatges competitius i barreres d’entrada; posicionament respecte a la competència, adequació de la seva proposta de valor a la transformació i impacte en el seu sector, etc.
 • Històric: Facturació i/o finançament aconseguit; resultats obtinguts respecte als recursos emprats, etc.

Per als Premis a la millor empresa del seu territori es valorarà, addicionalment als criteris anteriors, la vinculació i l’impacte de l’empresa en el territori.

6. Procés de selecció

Gràfic. Procés de selecció PEXXI

Valoració i puntuació de candidatures

 1. Anàlisi d’elegibilitat. Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds es revisen les candidatures. Aquesta revisió se centra en confirmar que les candidatures s’ajusten al perfil d’empresa objectiu dels Premis i que compleixen els requisits de participació detallats en aquestes bases, molt especialment quant al seu component d’innovació. Les candidatures que no s’ajustin als requisits de participació es descarten del procés.
 2. Puntuació. Les sol·licituds es revisen i puntuen sobre la base de la informació facilitada en el formulari de candidatura i a la documentació adjuntada. Les sol·licituds són avaluades en remot per avaluadors independents que les puntuen conforme a unes taules de valoració estandarditzades que inclouen més de 20 criteris.
 3. Elaboració de rànquings. Una vegada finalitzat el procés de valoració inicial, les candidatures s’ordenen per puntuació i es generen els diferents rànquings per territori o sector que són remesos als òrgans de selecció corresponents.

Procés de selecció dels premis territorials

 1. Comitès Tècnics: Els Comitès Tècnics estan composts per representants dels co-atorgants dels Premis EmprendedorXXI i de les entitats organitzadores i col·laboradores de cada territori, experts en l’anàlisi d’empreses. El Comitè Tècnic analitza les candidatures presentades, les puntuacions atorgades, i selecciona les empreses que es presentaran davant el Jurat autonòmic. En alguns casos, el Comitè Tècnic pot sol·licitar la presentació i defensa de la candidatura per part de l’empresa que està competint i organitzar sessions de preparació dels pitch per als finalistes. L’assistència a aquestes sessions, en el cas d’organitzar-se, és obligatòria per a romandre en el procés.
 2. Jurats i actes de lliurament: Els Jurats designen a l’empresa guanyadora de cada comunitat. Els Jurats autonòmics estan integrats per membres representants dels co-atorgants, representants institucionals, inversors, empresaris de prestigi, emprenedors d’èxit i antics guanyadors dels Premis EmprendedorXXI. El Jurat estarà presidit per CaixaBank. El Jurat requereix la presentació i defensa de la candidatura per part de l’empresa que està competint. A més, poden organitzar-se sessions de preparació dels pitch per als finalistes. L’assistència a aquestes sessions, en el cas d’organitzar-se, és obligatòria per a romandre en el procés. La decisió del Jurat és inapel·lable i es fa públic l’Acte de lliurament dels Premis EmprendedorXXI, que pot tenir lloc aquest mateix dia o en data posterior. L’Acte de lliurament tindrà lloc durant el DayOne Innovation Summit del territori. Tots els participants que hagin estat nomenats finalistes es comprometen a assistir. Els actes de lliurament se celebraran en el primer quadrimestre de 2020 i les dates exactes es publicaran en la web dels Premis (http://www.emprendedorxxi.es).

Procés de selecció dels premis sectorials

 1. Comissió d’Avaluació: La Comissió d’Avaluació està integrada per representants de les entitats organitzadores i co-atorgants especialistes en valoració d’empreses, i selecciona, en cadascun dels sectors, les empreses que s’elevaran a cadascun dels Comitès Tècnics Sectorials.
 2. Comitès Tècnics Sectorials: Els Comitès Tècnics Sectorials estan composts per professionals de referència de la indústria i del sector, inversors especialitzats i representants institucionals. Els Comitès Tècnics Sectorials (un per sector) se celebraran a l’abril de 2020 i seleccionaran l’empresa guanyadora i dos finalistes de cada sector. Les empreses presentaran la seva candidatura davant el Comitè en un format de pitch més un torn de preguntes. Prèviament als Comitès s’organitzaran sessions de formació per als finalistes. La no assistència al Comitè o a les sessions de preparació prèvies comportarà l’exclusió del procés de selecció.
 3. Jurado Sectorial i Acte de lliurament: El Jurat sectorial ratifica a l’empresa guanyadora i les dues finalistes de cada sector seleccionades en el Comitè Tècnic. El Jurat està integrat pels màxims representants de les entitats organitzadores, co-atorgants, experts i entitats de referència en el suport a joves empreses innovadores. Es reunirà a l’abril de 2020 (el lloc i l’horari estan pendents de confirmació), l’endemà dels Comitès Tècnics. La decisió del Jurat és inapel·lable i es farà públic durant l’Acte de lliurament que se celebrarà a continuació, i que tindrà lloc durant el DayOne Innovation Summit Sectorial, a Barcelona.

Aspectes generals del procés de selecció

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol data de comitès, jurats o actes de lliurament prevists en aquestes bases, així com ajustar el procediment en el procés de selecció si es considerés necessari. En tal cas s’informarà a través de la pàgina web (http://www.emprendedorxxi.es) i per correu electrònic a les entitats organitzadores i col·laboradores.

En cas que la qualitat de les candidatures no es consideri suficient, l’organització pot modificar el nombre de candidatures que superen una fase o s’eleven als comitès i jurats corresponents, així com declarar el premi desert.

Els costos de desplaçament i allotjament de les empreses convocades als Comitès i Jurat dels premis sectorials són assumits per l’organització (1 representant per empresa).

7. Premis

A través dels Premis EmprendedorXXI volem contribuir de manera decisiva a l’impuls de les empreses i per a això, més enllà de la dotació econòmica, els premis ofereixen programes d’acompanyament i accions per a incrementar la seva visibilitat davant els socis clau per al seu futur.

Totes les empreses participants poden optar als següents premis:

A les empreses amb major impacte en el seu territori

Les 17 empreses guanyadores de la competició a Espanya (1 empresa guanyadora en cada comunitat) i les 2 empreses guanyadores a Portugal (1 empresa guanyadora per cada regió) seran reconegudes com les empreses de major potencial de creixement en el seu territori i rebran:

 • Una dotació econoòmica de 5.000€ 1.
 • Accés a un programa d’acompanyament internacional.

A les empreses amb major potencial de creixement en els sectors AgroFood, Health, Senior, Impact , PropTech y Mobility

Les 6 empreses guanyadores sectorials (1 empresa guanyadora en cada sector) seran reconegudes com les empreses de major potencial de creixement en el seu sector, i rebran una dotació econoòmica2:

 • 15.000€ a la guanyadora de AgroFood
 • 15.000€ a la guanyadora de Health
 • 15.000€ a la guanyadora de Mobility
 • 15.000€ a la guanyadora de Senior
 • 15.000€ a la guanyadora de Impact
 • 15.000€ a la guanyadora de PropTech

Les 6 empreses guanyadores (1 empresa guanyadora en cada sector) i les 12 empreses finalistes (2 empreses per cada sector) tindran accés a un programa d’acompanyament internacional.

 Programa internacional d’acompanyament a empreses

A més de la dotació econòmica del premi, les 19 empreses guanyadores del premi territorial, les 6 guanyadores del premi sectorial (1 empresa de cada sector) i les 12 empreses finalistes sectorials (2 empreses de cada sector) tindran accés a un programa d’acompanyament internacional.

Les empreses hauran d’emplenar una sol·licitud que serà avaluada per un comitè de selecció format per representants de l’escola de negocis ESADE. Aquest comitè seleccionarà un màxim de 15 empreses que gaudiran d’un programa internacional de desenvolupament exponencial organitzat per ESADE en col·laboració amb la Singularity University en Silicon Valley3 i que tindrà lloc durant el mes de Juliol de 2020.

La resta d’empreses guanyadores o finalistes no seleccionades per al programa internacional en la Singularity University accediran al curs internacional Ignite Fast Track de la Universitat de Cambridge.4

Accèssits a la innovació

La iniciativa Premis EmprendedorXXI compta amb el suport de diferents entitats internacionals. La informació sobre els mateixos es comunicarà en la pàgina web dels premis (www.emprendedorxxi.es) i els seus canals socials.

En aquest sentit, la iniciativa Premis EmprendedorXXI compta amb el suport de l’Ambaixada d’Israel a Espanya i del Ministeri Adjunt d’Economia de Portugal.

D’altra banda, la Agência Nacional dóna Inovaçao de Portugal, a través de BFK Awards atorga un accèssit a la innovació dotat amb un premi de 5.000€ a una empresa portuguesa Per a atorgar els accèssits a la innovació es valorarà l’aportació de valor i la capacitat disruptiva de la innovació proposada, entenent innovació en un sentit ampli (tecnologia, model de negoci, processos, canals de venda, etc.).

Els promotors dels Premis EmprendedorXXI remetran les candidatures que opten a l’accèssit a l’entitat atorgant d’aquest, que seleccionarà i proposarà l’empresa guanyadora. Així mateix, es reserva el dret de declarar desert l’accèssit. L’entitat atorgant de l’accèssit pot sol·licitar informació addicional i realitzar entrevistes, presencials o telefòniques, amb les empreses candidates.

El Jurat sectorial dels Premis EmprendedorXXI proclamarà l’empresa guanyadora de l’accèssit a Espanya a partir de la proposta de l’entitat atorgant. La decisió del Jurat és inapel·lable i es farà públic durant l’Acte de lliurament a determinar conjuntament amb l’entitat atorgant de l’accèssit.

Programa DayOne Open Innovation

Els Premis EmprendedorXXI, a través de CaixaBank DayOne, llançaran en l’últim trimestre de 2019 el programa “DayOne Open Innovation” a fi de seleccionar una empresa de cada vertical sectorial en el qual es llanci un repte amb la qual realitzar un pilot amb una àrea de negoci del grup CaixaBank. L’empresa seleccionada de cada sector obtindrà 15.000€ per a realitzar un pilot amb CaixaBank.

Les condicions legals per a participar en aquest programa es publicaran en la pàgina web de DayOne (www.dayonecaixabank.com) i Premis EmprendedorXXI (www.emprendedorxxi.es). DayOne i Premis EmprendedorXXI comunicaran a les empreses participants dels Premis EmprendedorXXI l’obertura d’aquesta convocatòria, a la qual podran optar en cas que compleixin els requisits de participació.

8. Aspectes formals

Els premis són atorgats formalment per Caixa Emprenedor XXI S.A, co-atorgats per l’Empresa Nacional d’Innovació S.M.E., S.A. (ENISA) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a Espanya i el Banc BPI a Portugal, i gestionats per CaixaBank SA a través de DayOne, la seva divisió per a empreses tecnològiques i els seus inversors.

Confidencialitat

Es garantirà la confidencialitat de les candidatures presentades durant tot el procés. En qualsevol cas, es podran difondre les característiques generals d’aquestes i, en el seu moment, el nom dels projectes guanyadors, el seu logo, activitat i principals assoliments, així com les persones integrants de l’equip promotor.

Caixa Emprenedor XXI S.A.O. informa que:

 1. a) Per a la gestió dels Premis no es tindrà accés a dades de caràcter personal, excepte per les dades dels representants de l’empresa participant que s’inscriguin en els Premis.
  b) Dades dels representants de les persones jurídiques.

Les dades dels representants seran tractats amb la finalitat de gestionar els presents Premis, així com, si escau, per a complir amb les obligacions normatives imposades a Caixa Emprenedor XXI S.A.O. Una vegada finalitzada la vigència, les dades seran conservades (tal com indica la normativa), als únics efectes de complir amb les obligacions legals requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del contracte actual.

El titular de les dades podrà exercir els drets, d’acord amb la normativa d’aplicació, a través de la següent adreça:

Finalment, les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, són:

Així mateix, podrà dirigir aquelles reclamacions derivades del tractament de les seves dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Caixa Emprenedor XXI S.A.O. col·labora amb escoles de negoci i universitats en la generació de coneixement rellevant sobre l’estat i l’evolució de les iniciatives emprenedores amb alt potencial de creixement a Espanya, a partir de la informació generada a través dels Premis EmprendedorXXI. A aquest efecte, Caixa Emprenedor XXI S. a. cedeix dades únicament per a finalitats de recerca, publicació de resultats agregats i anònims, i exclou la informació de caràcter personal.

Publicitat de les nominacions dels premis

Les empreses guardonades i nominades podran fer publicitat d’aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, especificant l’any en què van ser premiades i si es tracta d’empreses guanyadores o nominades; així com publicar o difondre la concessió dels Premis en qualsevol mitjà de comunicació.

Les entitats organitzadores i atorgants faran publicitat de les empreses premiades i nominades amb la deguda rellevància, en els mitjans nacionals i/o regionals que es considerin més adequats i en totes aquelles plataformes on es requereixin exemples d’excel·lència i bones pràctiques en l’àmbit de la innovació.

Acceptació de les bases

La participació en el Concurs implica l’íntegra acceptació de les presents bases, la interpretació de les quals correspon al jurat corresponent en cada fase.

Qualsevol incompliment dels terminis o procediments reflectits en aquestes bases privarà al participant del gaudi dels premis.


1 Tots els premis estan subjectes a les retencions corresponents i ingressos a compte que procedeixin si escau. És responsabilitat del guanyador, en tot cas, declarar el premi segons sigui procedent en l’impost al qual estigui subjecte. Els premis en metàl·lic seran abonats mitjançant transferència a un compte corrent de CaixaBank o BPI amb titularitat de l’empresa premiada.

2 Tots els premis estan subjectes a les retencions corresponents i ingressos a compte que procedeixin si escau. És responsabilitat del guanyador, en tot cas, declarar el premi segons sigui procedent en l’impost al qual estigui subjecte. Els premis en metàl·lic seran abonats mitjançant transferència a un compte corrent de CaixaBank o BPI amb titularitat de l’empresa premiada.

3 S’inclou la matricula al curs, així com les despeses de viatge i allotjament. Pot assistir exclusivament un dels socis fundadors o el CEO de l’empresa. L’assistència al curs està condicionada a la correcta inscripció i superació del procés d’admissió del propi programa. La convocatòria del curs així com l’acceptació d’un participant en aquest és responsabilitat única dels organitzadors del curs i no dels promotors dels Premis EmprendedorXXI, que declinen qualsevol responsabilitat per modificació de dates o no acceptació d’un guanyador al curs i que no oferiran cap compensació o premi alternatiu en tal cas.

4 S’inclou la matricula al curs, així com les despeses d’allotjament. Pot assistir exclusivament un dels socis fundadors o el CEO de l’empresa. L’assistència al curs està condicionada a la correcta inscripció i superació del procés d’admissió del propi programa. La convocatòria del curs així com l’acceptació d’un participant en aquest és responsabilitat única dels organitzadors del curs i no dels promotors dels Premis EmprendedorXXI, que declinen qualsevol responsabilitat per modificació de dates o no acceptació d’un guanyador al curs i que no oferiran cap compensació o premi alternatiu en tal cas. Més informació en: https://www.jbs.cam.ac.uk/entrepreneurship/programmes/ignite/