Condicions d’accés

Les presents condicions (les “Condicions”) regiran, amb caràcter general, el registre d’usuaris al Portal i els termes d’accés i ús dels recursos, eines i/o serveis continguts en el mateix. Podran accedir al registre d’usuaris aquelles persones físiques o jurídiques que vulguin beneficiar-se dels productes i serveis exclusius per a Usuaris Registrats tal i com aquest concepte es defineix en les presents condicions.

Caixa EmprendedorXXI, S.A.es reserva el dret a modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Per això recomanem que consulti periòdicament el seu contingut. Caixa EmprendedorXXI, S.A. publicarà en aquest Portal, amb anticipació suficient, la data d’entrada en vigor i el text de les noves condicions, entenent que aquesta publicació tindrà efectes de notificació. Excepte que expressament s’indiqui el contrari, les modificacions que s’efectuïn sobre les condicions, no tindran efectes retroactius.

Registre al Portal

Si l’Usuari volgués accedir a aquells productes i serveis per als que el Portal expressament requereix de previ registres, haurà de complimentar el formulari de registre accessible des de l’enllaç, ja sigui en compte propi o per compte de la persona jurídica a qui representi.

Els serveis, productes, recursos i eines que el Portal posa a disposició dels Usuaris Registrats seran accessibles conforme als requisits establerts en les presents Condicions, amb plena subjecció al que el particular disposa la normativa legal aplicable.

Procediment de Registre

Una vegada complimentat el formulari d’inscripció abans referit i rebut pel Titular del Portal els documents que, en el seu cas, puguin sol·licitar-se en aquest formulari, si -a criteri del Titular del Portal- compleix amb tots els requisits necessaris, la persona física o jurídica les dades de la quan vostè hagi introduir, quedarà inscrita com a Usuari Registrat del Portal, amb subjecció a les presents Condicions. En cas d’actuar per compte de persona jurídica, vostè adquirirà la condició d’Usuari Autoritzat. L’Usuari Registrat podrà actuar a través de diversos Usuaris Autoritzats, si bé, serà precís que cada un d’ells s’inscrigui en nom propi, i s’entendrà a tots els efectes, que cada un d’ells accedeix i utilitza el Portal en nom propi, valent-se de les seves pròpies claus i contrasenyes.

Vostè i, en el seu cas, la societat per compte de la qual actuï. Serà donada de alta, en qualitat d’Usuari registrat o autoritzat, i a tal efecte, elegirà un codi identificador d’usuari i una clau d’accés o contrasenya que li permeti accedir i utilitzar els recursos, eines i/o serveis del Portal. En cap cas podrà escollir una clau d’accés i/o contrasenya ja registrats, ni paraules o expressions malsonants, injurioses, coincidents amb marques, noms comercials, ròtols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, o de qualsevol altre nom o expressió per a la qual utilització no estigui prèviament autoritzat o siguin contraris a la llei, a la moral o les bones costums.

De igual manera, el Titular del Portal no serà en cap cas responsable de les conseqüències que es derivin per a tercers i/o per a altres Usuaris Registrats de l’actuació fraudulenta d’un Usuari Autoritzat per compte i representació d’un Usuari Registrat ni dels contactes i relacions –comercials, contractuals o de qualsevol altra índole- que s’estableixin per part d’aquell amb altres usuaris.

Vostè, i/o en el seu cas, la societat per compte la qual actuï com a usuari autoritzat, es compromet a mantenir en secret la seva clau d’accés o contrasenya, prenent les precaucions necessàries per evitar que sigui conegut per tercers. Si vostè té la sospita o seguretat de que algun tercer coneix el seu codi d’accés, hauria de canviar-lo d’immediat i notificar els fets al Titular del Portal. Si no pogués canviar-ho, notificarà urgentment al Titular del Portal per a que aquest adopti les mesures necessàries. El Titular del Portal no serà responsable dels danys o prejudicis que puguin causar a l’Usuari la no comunicació o notificació d’aquestes circumstàncies. L’usuari assumeix i respondrà davant del Titular del Portal de les conseqüències que se derivin de l’accés i utilització del Portal per terceres persones que s’identifiquin mitjançant el codi identificador i clau d’accés o contrasenya de l’Usuari.

El Titular del Portal no serà responsable per suspendre o interrompre l’accés d’un Usuari en ús de claus no operatives per causes alienes al seu control, o quan es desitgi l’accés a espais reservats a Usuaris que tinguessin adquirit un rol diferent a l’assignat al formulari d’inscripció.

L’Usuari es compromet a comunicar al Titular del Portal qualsevol modificació sobre les dades consignades en el formulari, així com a corregir o actualitzar les seves dades quan aquests hagin de ser rectificats o actualitzats.

Confidencialitat i Protecció de Dades

Drets Recollida, tractament i emmagatzematge de dades

L’Usuari que desitgi registrar-se al Portal accepta que Caixa EmprendedorXXI, S.A. (ara en endavant, el Responsable del Fitxer) incorporarà les seves dades de caràcter personal en un fitxer de la seva titularitat i que seran objecte de tractament amb la finalitat de permetre i mantenir l’accés i ús de les eines i recursos accessibles des del Portal. L’Usuari autoritza així mateix el Responsable del Fitxer per a que, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades amb fins promocionals. Aquesta autorització tindrà caràcter revocable sense efectes retroactius. El Responsable del Fitxer garanteix als seus Usuaris la confidencialitat de les seves dades i la adopció de mesures de seguretat adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. A tal efecte, el Responsable del Fitxer complirà amb tots els termes amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) així como amb els reglaments que en cada moment la desenvolupin. L’Usuari podrà exercir davant el Responsable del Fitxer els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se a tal efecte per correu electrònic a premio@emprendedorxxi.es, indicant a l’assumpte les paraules “modificació / cancel·lació de dades personals” o mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocopia del DNI de l’afectat, dirigida al Departament de Protecció de Dades d’Caixa EmprendedorXXI, S.A.; Avinguda Diagonal, 621, Torre II; 08028 Barcelona.

S’informa també a l’Usuari que el Titular del Portal podrà enviar al seu ordenador un fitxer (“cookie”) que s’instal·larà automàticament, i que permetrà al Titular del Portal personalitzar les seves preferències, amb l’objectiu de facilitar l’ús de les eines i/o recursos del Portal que siguin del seu interès. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu ordenador de forma que aquest refusi la instal·lació d’aquestes “cookies”.

Cessió de dades

L’Usuari consent que les seves dades es cedeixin a qualsevol empresa o entitats del grup Caixabank o Fundació Bancaria “la Caixa”, per al seu tractament amb la finalitat de dirigir informació i ofertes comercials dels seus productes i serveis, sempre dins de les funcions legitimes de que cedeix i el cedit. Les activitats de les cessionàries comprenen les de tipus financer, en les seves diverses modalitats, assegurador, immobiliari, venta i distribució de béns i articles de consum, serveis de consultoria, assessorament i altres a empreses i particulars, oci i entreteniment i benèfic social. El seu consentiment tindrà caràcter revocable sense efectes retroactius.